Website xã Hướng Phùng

http://xahuongphung.quangtri.gov.vn


TỔNG HỢP KINH PHÍ, HIỆN VẬT CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, KHU DÂN CƯ(THÔN) ĐÓNG GÓP, ỦNG HỘ CỨU TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2020.(ĐỢT 1)

                     UBMTTQVN XÃ HƯỚNG PHÙNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CỨU TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                     Số: 01/UBMT-BCTP, CDBCOVID-19           
                                                                                                                             Hướng Phùng, Ngày 01 tháng 04 năm 2020
 
TỔNG HỢP
KINH PHÍ, HIỆN VẬT CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN,
KHU DÂN CƯ(THÔN) ĐÓNG GÓP, ỦNG HỘ CỨU TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2020.(ĐỢT 1)
TT
 
C/QUAN, Đ/VỊ, T/CHỨC,
CÁ NHÂN, KDC(THÔN)
Tiền
(đồng)
Gạo
(kg)
Các hiện vật Thành tiền
Rau, Củ, Qủa(kg) Trứng(Qủa) Hiện vật khác
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Hướng Choa - - 40 - -     120.000đ
2 Phùng Lâm 750.000 - 198 116 9kg tiêu, ném+8buồng chuối  2.800.000đ
3 Cợp - 40 90 - 26két Mỳ tôm+30gói miến+02lốcá hộp  2.520.000đ
4 Cổ Nhổi 1.370.000 5 17 77 2kg tiêu+1buồng chuối+1két mì tôm+5lít dầu ăn  2.170.000đ
5 Xa Ry 470.000 84 65 - -  1.450.000đ
6 Hướng Phú 2.650.000 10 250 20 3kg tiêu, ném  3.950.000đ
7 Chênh Vênh 110.000 30 35 - 1kg tiêu+1buồng chuối     560.000đ
8 Doa Cũ 1.010.000 20 - - 10két mì tôm+5kg nui+10lóc nước lọc(60 chai)  2.160.000đ
9 Bụt Việt 1.465.000 40 101 - 1chai nước mắm  2.245.000đ
10 Hướng Hải 100.000 - - - -     100.000đ
11 Đại Độ 1.500.000 - 14 177 0.5buồng chuối+0.5kg tiêu  2.150.000đ
12 Cheng 500.000 - - - -     500.000đ
13 MãLaiPun 170.000 40 3 - 1két mì tôm     630.000đ
14 Cán bộ, CC xã H.Phùng - - - 1000 -  3.000.000đ
15 Hội CCB xã 1.000.000 - - - -  1.000.000đ
16 Mặt Trận xã, Các Đoàn thể - - 47 70 2kg tiêu, ném+11két Mỳ tôm+5kg cá khô+10gói miến+4chai nước mắm+2lít dầu ăn+10gói bánh kẹo+3lóc nước ngọt+100gói sữa tắm  2.640.000đ
17 Trường Cấp 3 H.Phùng 1.000.000 - - - -  1.000.000đ
 
Tổng cộng: 12.095.000 269 860 1460 Mì tôm 49thùng, tiêu, ném 17,5kg, 12,5buồng chuối, 5kg cá khô, 5chai nước mắm, 40gói miến, 7lít dầu ăn, 10gói bánh kẹo, 3lóc nước ngọt, 100gói sữa tắm, 10lóc nước lọc. 28.995.000đ
        Bằng chữ:  (Hai mươi tám triệu, chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng)                                                                                                        
                                                                                                                                                                                  Hướng Phùng, Ngày 01 tháng 04 năm 2020
Nơi Nhận:                                                                                                                                                                        TM.BAN VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ XÃ
- UBMT huyện
- ĐU, HĐND, UBND, UBMT xã(b/c).                                                                                                                                                                                                                                                       
- Các đoàn thể
- KDC(13)
- Lưu.                      
               
                                                                                                                                                                                                              Hồ Văn Tôn